+38 (050) 342-39-60

Структура фонда

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БЛАГОСЛОВЕННЯ» (надалі — Фонд) — є благодійною організацією, створеною згідно законодавства України про благодійну діяльність та благодійні організації, яке базується на Конституції України та складається з Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Фонд діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати йому будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

Діяльність Фонду не має на меті та не передбачає одержання прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням набувача благодійної допомоги (бенефіціара).

Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Організаційно-правова форма: благодійна організація.

Фонд здійснює благодійну діяльність на території України.

Офіційна мова Фонду — українська, російська, англійська.

Предметом діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах набувачів благодійної допомоги у наступних видах:

 • безоплатної передачі у власність набувачів благодійної допомоги коштів, іншого майна, а також безоплатного відступлення майнових прав на їх користь;
 • безоплатної передачі у власність бенефіціарів права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • благодійної спільної діяльності та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічного збору пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповітних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законодавством;

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим статутом та законодавством, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Основними завданнями Фонду є:

 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, студентам християнських учбових закладів, учням;
 • сприяння розвитку християнської культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступність всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
 • надання допомоги талановитій творчій християнській молоді;
 • сприяння охороні та збереженню культурної спадщини, християнського історико-культурного середовища, християнських пам’яток історії та культури, місць поховання християн;
 • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
 • сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним родинам та малозабезпеченим сім’ям;
 • надання благодійної допомоги медичним закладам усіх форм власності;
 • надання благодійної допомоги виховним закладам та закладам освіти;
 • благодійна підтримка діючих християнських гуртків, секцій та інших подібних закладів для дітей та молоді.

структура международного благотворительного фонда Миссия Благословения

Сферами благодійної діяльності Фонду є:

 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
 • наука і наукові дослідження;
 • охорона здоров’я;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • спорт і фізична культура;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України.

Члени органів управління Фонду або пов’язані з ним особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука) від Фонду.

Учасники (засновники) та члени органів управління Фонду не можуть бути бенефіціарами благодійних програм Фонду.

Члени органу управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки Фонду внаслідок порушення законодавства.

ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше рухоме та нерухоме майно, а також нематеріальні активи. Активи Фонду можуть формуватися учасниками (засновниками) та/або іншими благодійниками.

Джерелами активів (доходів) можуть бути:

 • благодійні пожертви, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • благодійні гранти;
 • надходження та цільове фінансування окремих спільних з Фондом благодійних програм від міжнародних та вітчизняних благодійних організацій;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів;
 • надходження від публічних зборів добровільних благодійних пожертв — цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених цим статутом та законодавством.

Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходів Фонду у поточному році.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Фонду, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

 

Мы работаем только с неприбыльными организациями, путём, заключения договоров, и исследования их деятельности, фотоочётов, списков, с указаниями фамилий, адресов, номеров мобильных телефонов.

Порядок работы международного фонда «Миссия благословение» (далее Фонд) с неприбыльными организациями-партнёрами (далее Партнёр):

1) получить от Партнёра все необходимые уставные документы и заключить договор о сотрудничестве;

2) получить от Партнёра необходимые сведения о его бенефициарах (фотоотчёты, списки бенефициаров с указанием желаемой помощи, посетить места деятельности Партнёра и определить объём необходимой помощи);

3) согласовать с Партнёром объём и ассортимент необходимой помощи в виде бакалейной группы товаров (сахар, крупы в ассортименте, макароны, масло подсолнечное и т.д.);

4) получить от Партнёра письмо-заявку на партию отгружаемой продукции, её количество и ассортимент;

5) получить доверенность от Партнёра на данную продукцию, оформить надлежащим образом накладные на товар за подписью председателя правления или лица от его имени, которое имеет доверенность на подписание данного документа.

6) затем Партнёр с двумя экземплярами подписанных накладных своим транспортом самостоятельно приезжает на склад, загружает согласно накладной продукцию бакалейной группы в ассортименте и ставит подпись лица указанного в доверенности на экземпляре Фонда;

7) для продолжения сотрудничества и отпуска следующей партии товара Партнёр отчитывается перед Фондом о передаче товара бенефициарам (фотоотчёты, списки лиц, получивших переданной Фондом продукцию, номера телефонов, благодарственные письма бенефициаров).